Ciąża, a wynagrodzenie

W polskim środowisku pracy, kwestia praw i ochrony pracujących kobiet w ciąży pozostaje istotnym tematem, odzwierciedlającym zarówno postęp w zakresie równości płci, jak i wyzwania, z jakimi nadal się spotykają. Pomimo postępujących zmian i rosnącej świadomości społecznej, sytuacja zawodowa kobiet w ciąży w Polsce wciąż napotyka na specyficzne bariery i wyzwania.

Prawa pracownicy w ciąży – ochrona wynagrodzenia

Kobieta w ciąży zatrudniona na podstawie umowy o pracę podlega szczególnej ochronie prawnej. Od momentu poinformowania pracodawcy o ciąży do czasu porodu, pracownica jest chroniona przed zwolnieniem z pracy, co obejmuje także ochronę jej wynagrodzenia. Jakiekolwiek zmniejszenie wynagrodzenia ze względu na ciążę jest niezgodne z prawem. Pracodawca jest również zobowiązany do przestrzegania przepisów dotyczących warunków pracy kobiet w ciąży, w tym ograniczenia wykonywania pracy o zwiększonym ryzyku lub pracy w nienormowanych godzinach, co może wpływać na strukturę wynagrodzeń (np. brak możliwości pracy w nadgodzinach).

Jak obliczyć wynagrodzenie podczas zwolnienia lekarskiego w ciąży?

Zwolnienie lekarskie w ciąży, potocznie zwane L4, uprawnia pracownicę do otrzymywania zasiłku chorobowego. Wysokość tego zasiłku jest zazwyczaj równa 80% średniego miesięcznego wynagrodzenia, chyba że zwolnienie jest bezpośrednio związane z ciążą – wówczas zasiłek wzrasta do 100%. Podstawą do jego obliczenia jest średnie wynagrodzenie z ostatnich 12 miesięcy pracy, podobnie jak w przypadku urlopu macierzyńskiego.

Zasiłek jest wypłacany przez pracodawcę za pierwsze 33 dni zwolnienia (w przypadku pracowników powyżej 50. roku życia – 14 dni), a po tym okresie finansowanie przejmuje ZUS. Ważne jest, aby pracownica posiadała odpowiednie zwolnienie lekarskie, potwierdzające, że niezdolność do pracy jest spowodowana stanem zdrowia związanym z ciążą.

Urlop macierzyński i rodzicielski

Po porodzie, kobieta rozpoczyna tzw. urlop macierzyński (pierwszym dniem urlopu macierzyńskiego jest dzień porodu) i jego wymiar jest uzależniony od ilości urodzonych dzieci przy jednym porodzie. I tak, wymiar urlopu macierzyńskiego wynosi: 

 • 20 tygodni – urodzenie jednego dziecka
 • 31 tygodni – urodzenie dwojga dzieci
 • 33 tygodnie – urodzenie trojga dzieci
 • 35 tygodni – urodzenia czworga dzieci
 • 37 tygodni – urodzenie pięciorga i więcej dzieci.

Podczas urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego (pracownica matka lub pracownik ojciec mają prawo również do urlopu rodzicielskiego, który powinien zostać wykorzystany nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko skończy 6 lat) pracownik zachowuje prawo do świadczeń pieniężnych, które są finansowane przez ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych). Pracownik ma możliwość wyboru wysokości zasiłku macierzyńskiego, który będzie pobierany w okresie urlopu rodzicielskiego:

 • 100 proc. zasiłku za cały okres korzystania z urlopu macierzyńskiego – w takim przypadku za okres korzystania z urlopu rodzicielskiego oboje rodzice mają prawo do 70 proc. zasiłku
 • 81,5 proc. zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego, jeśli w ciągu 21 dni złożysz do pracodawcy lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek

Istotne jest, że zarówno urlop macierzyński, jak i rodzicielski, są ściśle regulowane przez polskie prawo pracy, zapewniając ochronę ekonomiczną rodzin w okresie po urodzeniu dziecka.

Pracownica lub pracownik podczas urlopu rodzicielskiego może wykonywać dla swojego pracodawcy pracę w wymiarze nie większym niż połowa etatu. Wówczas urlop rodzicielski otrzymuje na pozostałą część etatu. Należy złożyć odpowiedni wniosek i poczekać na decyzję Pracodawcy (ma na odpowiedź 7 dni). Zarówno Pracownica i/lub pracownik mogą zrezygnować z korzystania z urlopu rodzicielskiego w każdym czasie i za zgodą Pracodawcy powrócić do pracy. Jeśli drugi rodzic nie przejmie urlopu bądź przejmie i również z niego zrezygnuje, niewykorzystana część urlopu przepadnie.

Urlop wychowawczy

Urlop wychowawczy wynosi łącznie do 36 miesięcy i co do zasady jest bezpłatny. Przysługuje pracownikowi z co najmniej 6-miesięcznym stażem pracy. W czasie urlopu wychowawczego pracownik może pracować ,o ile nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Oznacza to, że w praktyce możliwość realnej pracy jest ograniczone najczęściej do części etatu.

Powrót do pracy

Po zakończeniu urlopów urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu wychowawczego, Pracodawca jest zobowiązany dopuścić pracownicę lub pracownika do pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku pracy. Co więcej, ustalone wynagrodzenie musi uwzględniać wszystkie podwyżki, które pracownicy by otrzymali, gdyby nie korzystali z urlopów związanych z rodzicielstwem.

Ochrona stosunku pracy

Zgodnie z polskim prawem pracy, Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy z pracownikiem:

 • w okresie ciąży
 • w okresie urlopu macierzyńskiego
 • od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie do dnia zakończenia:
  • urlopu macierzyńskiego albo jego części
  • urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego albo jego części, urlopu ojcowskiego albo jego części
  • urlopu rodzicielskiego albo jego części.

Omówione w artykule regulacje dotyczące ochrony praw i wynagrodzeń pracownic w ciąży w Polsce odzwierciedlają ważny krok w kierunku zapewnienia równości i bezpieczeństwa na rynku pracy. Chroniąc stabilność zawodową i finansową kobiet w tym wyjątkowym okresie ich życia, przyczyniają się nie tylko do ich wsparcia indywidualnie, ale także do budowania zdrowych i sprawiedliwych środowisk pracy.

Warto podkreślić, że choć obecne przepisy zapewniają znaczną ochronę, nadal istnieje pole do dalszych ulepszeń. Wzrost świadomości społecznej i ewolucja norm zawodowych mogą prowadzić do dalszego wzmocnienia praw kobiet w ciąży oraz do tworzenia bardziej elastycznych i wszechstronnych rozwiązań, odpowiadających na różnorodne potrzeby pracownic, ale również pracowników. Przykładem może być urlop ojcowski, który w polskim prawie został wprowadzony w 2010 roku.