Klauzula informacyjna Administratora Danych Osobowych dla kandydatów

Klauzula informacyjna Administratora Danych Osobowych

dla Kandydatów

 

 1. Talent Flow sp. z o. o. z/s Pl. Konesera 12, Budynek M, 03-736 Warszawa (NIP: 1133039177, KRS: 0000917408) jest Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej Administratorem) osób, na rzecz których świadczy usługi z zakresu pośrednictwa rekrutacyjnego, zwanych dalej Kandydatami.
 2. Szanując prawa Kandydatów jako podmiotów danych osobowych (osób, których dane dotyczą) oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej GDPR, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000), zwaną dalej the Act),, oraz inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, Administrator zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Kandydatów danych osobowych.
 3. Dane osobowe Kandydatów przetwarzane są przez Administratora w celu świadczenia usług pośrednictwa w procesie rekrutacyjnym, tj. pobierania od Kandydatów CV i listów motywacyjnych w celu ich przekazania potencjalnym pracodawcom i/lub przechowywania ich w bazie danych Kandydatów na potrzeby przyszłych rekrutacji (jeśli wyrażą na to zgodę).
 4. Zgodnie z zasadą minimalizacji wyrażoną w przepisach RODO, Administrator przetwarza wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umów zawartych przez Administratora z Kandydatami.
 5. Administrator przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w pkt. 3 powyżej. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w punkcie poprzedzającym, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Administratora wynika ze szczególnych przepisów prawa lub z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, o którym mowa w pkt. 7 lit. c poniżej (tj. przez okres przedawnienia roszczeń lub zakończenia właściwych postępowań, jeżeli w okresie przedawnienia zostały one wszczęte).
 6. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są Kandydaci, tj. osoby, których dane dotyczą. Dane Kandydatów mogą zostać Administratorowi udostępnione przez inne podmioty, jeśli zostały wpisane za ich zgodą do bazy danych, do której dostęp wykupił Administrator.
 7. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Kandydatów jest:
 8. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Kandydatem lub do podjęcia działań na żądanie Kandydata przed zawarciem umowy, lub
 9. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, lub
 10. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń do czasu ich przedawnienia lub do czasu zakończenia właściwych postępowań, jeśli zostały one wszczęte w tym okresie, lub
 11. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda Kandydata na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach, gdy inne podstawy prawne przetwarzania danych osobowych nie mają zastosowania – szczególnie w zakresie zgody na udostępnienie danych potencjalnym pracodawcom i przechowywania w bazie Administratora przez okres 3 lat.
 12. Dane osobowe Kandydatów nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu przepisów RODO. W przypadku, gdyby dane osobowe były przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, Kandydaci zostaną o tym uprzednio poinformowani, a Administrator będzie stosować zabezpieczenia, o których mowa w rozdziale V RODO.
 13. Administrator nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego, tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, takim jak ZUS czy Urząd Skarbowy).
 14. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania Podmiotom przetwarzającym takie dane na rzecz Administratora. W takiej sytuacji Administrator zawiera z Podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Bez powierzenia danych osobowych do przetwarzania Administrator nie mógłby prowadzić swojej działalności oraz realizować zawartych umów.
 15. Dane osobowe Kandydatów nie podlegają profilowaniu przez Administratora w rozumieniu przepisów RODO.
 16. Zgodnie z przepisami RODO Kandydaci mają prawo do:
 17. to be informed of the processing of personal data as referred to in Article 12 of the GDPR;
 18. access to their personal data as referred to in Article 15 of the GDPR;
 19. to rectify, complete, update, rectify personal data as referred to in Article 16 of the GDPR;
 20. to have their data erased (right to be forgotten) as referred to in Article 17 of the GDPR;
 21. to restrict processing referred to in Article 18 of the GDPR;
 22. to data portability as referred to in Article 20 of the GDPR;
 23. wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO,
 24. w przypadku podstawy prawnej, o której mowa w pkt. 8 lit. d powyżej – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 25. not to be subject to the profiling referred to in Article 22 in conjunction with Article 4(4) of the GDPR;
 26. to make a complaint to the supervisory authority (i.e. the President of the Office for Personal Data Protection) referred to in Article 77 of the GDPR;

taking into account the rules of use and exercise of these rights under the provisions of the GDPR.

 1. Jeżeli Kandydaci chcą skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym, proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na adres e-mail lub adres korespondencyjny, o których mowa w pkt. 14 poniżej.
 2. The Controller appointed a Data Protection Inspector, who is Konrad Cioszek. Any inquiries, requests and complaints
  regarding the processing of personal data by the Controller, hereinafter referred to as Notifications, should be sent to the following e-mail address of the Data Protection Inspector: iod@talentflow.pl or in writing to the following address of the Controller: Pl. Konesera 12, Building M, 03-736 Warsaw.
 3. The content of a Notification should clearly indicate:
 4. a) dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,
 5. b) zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,
 6. c) przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,
 7. d) wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.
 8. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są – jeżeli ma to zastosowanie – osoby, których dane dotyczą, oraz PUODO.

 


en_GBEnglish